zahlavy

STRÁŽ PŘÍRODY CHKO MORAVSKÝ KRAS

Vítám Vás na stránkách pro stráž přírody chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Stráž přírody (dále jen SP) chráněné krajinné oblasti Moravský kras byla zřízena z řad dobrovolníků ke spolupráci při ochraně přírody a krajiny CHKO Moravský kras (po vydání zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Oficiální stránky SCHKO Moravský kras naleznete na www.moravskykras.ochranaprirody.cz

Jak poznáte strážce a co můžete od něj očekávat!

Strážci chráněné krajinné oblasti nosí na levém rukávu označení "STRÁŽCE" s logem CHKO, které vidíte na těchto stránkách. Úkolem strážců je chránit přírodu a postupovat podle zákona 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Cílem těchto stránek není doslovná citace zákona, proto zde vyjmenuji pouze část povinností a oprávnění:

Stráž přírody je při své činnosti povinna:

 • prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak
 • dohlížet na dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny

Stráž přírody je oprávněna:

 • zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
 • ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
 • vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v § 62 zák. 114/92.
 • zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních
  předpisů o ochraně přírody a krajiny a odevzdat ji orgánu Policie ČR
odznak

...zákony související s ochranou přírody naleznete na stránkách SCHKO MK.

Stráž přírody v CHKO Moravský kras je každoročně proškolována. Jednou za 5 let jsou přezkušováni ze zákonů na ochranu přírody. Jsou vedeni k tolerantním postupům při řešení přestupků a k osvětě. Ukládají pokuty pouze v nejnutnějších případech. Nebojte se oslovit strážce při výkonu jeho služby. Rád Vás provede po krajině a něco Vám o ní řekne. Někteří strážci kontrolují i podzemí ve spolupráci se speleology. Většina strážců patří mezi dobrovolníky a nejsou za svou činnost placeni. Dělají to z lásky k přírodě.

Stráží přírody může být ustanovena fyzická osoba, která:

 • je občanem České republiky
 • je starší 21 let
 • nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin
 • má způsobilost k právním úkonům
 • je zdravotně způsobilá
 • prokázala znalost práv a povinností stráže přírody podle zákona 114/92 a znalost souvisejících předpisů
 • složila před ustanovujícím úřadem slib stráže přírody
  • Pokud se chcete stát strážcem, kontaktujte Správu chráněné krajinné oblasti. Přibližně dva roky budete spolupracovníky, pak musíte složit zkoušky.

Důležité kontakty

 • antonin.tuma@nature.cz
 • mezera@volny.cz

Telefonní kontakty

 • 774 356 967
 • 739 257 936
TOPlist Flag Counter